کاربردها و فواید سوزن خشک در فیزیوتراپی استفاده از روش سوزن خشک به همراه سایر روش های فیزیوتراپی نشان داده است که می تواند به درمان عوارض زیر کمک کند: تاندونیت حاد و مزمن آسیب های ناشی از کارکشیدن بیش از حد
ادامه مطلب