طب سوزنی رادیکولوپاتی  که در بسیاری از موارد با  دیسک  کمر درد و دیسک  گردن درد با انتشار به پا ها یا دست ها  معادل میشود. نوعی سندرم با sign و symptom های خاص خود می باشد که عمدتا ناشی از تحریک
ادامه مطلب