کاربرد طب سوزنی | در سال های گذشته نتایج مطالعاتی متعدد در مورد اثر ضددرد طب سوزنی در کلینیک های مقایسه ای در اکثر آنها بسیار مثبت و در عده ای دیگر امتیاز کمتری را برای درمان وتخفیف دردهای مزمن قائل بوده
ادامه مطلب