با پلاسما فرکشنال بافت ها تحت درمان قرار می گیرند با استفاده از پلاسما فرکشنال ، بافت ها به صورت sublimate تحت درمان قرار می گیرند و تا حد زیادی از گرم شدن فضای اطراف هر ستون جلوگیری به عمل خواهد آمد.
ادامه مطلب