طب سوزنی در اصفهان (طب سوزنی اصفهان)  روش مجزا و مستقلی برای درمان بیماری ها محسوب نمی گردد و این روش می تواند به عنوان مکمل روش های درمانی عمل کند و در کنار روش های دیگر در روند بهبود بیماری ها
ادامه مطلب