اضطراب یکی از مهمترین بیماری هایی که بسیاری از مردم در طول زندگی خود تجربه می کنند، اضطراب است. این اختلال و زیر شاخه های آن می تواند باعث آزار و اذیت زیادی در کودکان، جوانان و سالمندان شود. البته این اختلال
ادامه مطلب