آموزشگاه آزاد موسیقی همساز دوره های تخصصی کودک کارگاه بازی موسیقی (شامل بازی، حرکت موسیقی)  ویژه سنین ۳/۵ – ۴/۵ کارگاه های موسیقی مادر و کودک (ویژه سنین ۲/۵  –  ۱/۵ و  ۳/۵  – ۲/۵) دوره موسیقی کودک (ارف) ویژه سنین  ۴ 
ادامه مطلب