تعداد بیماری هایی که توسط طب سوزنی درمان میشود بسیار وسیع می باشد. بهر حال در سال ۱۹۹۷ موسسه بین المللی سلامت تایید کرده است که طب سوزنی تاثیر درمانی برای تهوع و استفراغ به علت شیمی درمانی و جراحی دارد همچنین
ادامه مطلب