خار پاشنه چیست ؟ تجمع کلسیم به تنهایی دردناک نیست و درد ناشی از کشیدگی فاسیا است. درد در خارپاشنه به صورت دردی مبهم است اما گاهی به صورت درد تیز حس می شود، محل احساس درد در مرکز پاشنه یا لبه
ادامه مطلب