افزایش هورمون رشد طب سوزنی طب سوزنی علاوه بر افزایش هورمون رشد باعث افزایش سوخت وساز متابولیسم باعث افزایش انرژی و قوای حیاتی بدن میشود بدین طریق رشد قد را تسریع می کند. نکته مهم این است که نقش طب سوزنی در
ادامه مطلب