خطرات ناشی از کربوکسی تراپی جای جوش باید بدانیم مثل هر تزریق دیگری در انجام کربوکسی تراپی جای جوش و آکنه ممکن است تزریق نا مطمئن نیز وجود داشته باشد که از این طریق برای شما مضر باشد. ممکن است در هنگام درمان شما
ادامه مطلب