کربوکسی تراپی تکنیک کربوکسی تراپی نام علمی گاز دی اکسید کربن می باشد و کربوکسی تراپی یک روش درمانی است که در آن گاز دی اکسید کربن به بافت زیرجلدی تزریق می شود. در این روش با استفاده از سوزن های بسیار
ادامه مطلب