چگونه می توان از چین و چروک های پیشانی جلوگیری کرد؟ اقدامات پیشگیرانه ی زیر را انجام دهید تا از چین و چروک های پیشانی جلوگیری کنید: تکرار برخی حرکات صورت گاهی افراد به تکرار برخی حرکات صورت عادت دارند. این انقباض
ادامه مطلب