لکنت زبان با طب سوزنی درمان می شود ؟  لکنت زبان ناشی از وقوع وقفه در گفتار بوده ، که بعلت تکرار آوا و صداها، کشیدن اصوات و ادای ناقص و شکسته کلمات، مانع از تکلم روان می‌شود. علت لکنت زبان شناخته
ادامه مطلب