امروز کمتر کسی با واژه طب سوزنی آشنا نیست و اکثر افراد جامعه بطور مستقیم یا با واسطه آشنایی کمی با این روش درمانی دارند. بعضی از افراد که از طب سوزنی استفاده نکرده اند و یا آشنایی کاملی با طب سوزنی ندارند بر این عقیده
ادامه مطلب