نقاط طب سوزنی پا نقاط طب سوزنی پا نیز همانند نقاط طب سوزنی است که در رفلکسولوژی مورد استفاده قرار می‌گیرد، به جز این که در طب سوزنی از سوزن‌ها برای ایجاد این نقاط استفاده می‌کند. این نقاط که در طب سوزنی
ادامه مطلب