سوزن خشک در مقایسه با طب سوزنی برای درمان آرتروز هر دو روش طب سوزنی و سوزن خشک برای درمان آرتروز توسط متخصص طب سوزنی مورد استفاده قرار گرفته اند. خصوصاً اینکه تحقیقات نشان می دهند که طب سوزنی و سوزن خشک
ادامه مطلب