جا داره این جا از زحمات پرسنل محترم کلینیک طب سوزنی تخصصی درد دکتر اردشیر عامری تشکر کنم که خیلی دل سوزانه و مودب من و تا درمان کامل یاری کردن